1) Administratorem  danych osobowych jest Quest-Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 104, 53-111 Wrocław, NIP: 8942788535, ado@qdp.com.pl (dalej „Administrator”);

2) dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia rekrutacji; za zgodą kandydata do pracy – dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych;

3) podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 221 § 1 kodeksu pracy, który wskazuje także zakres danych, jakich może żądać pracodawca od kandydata do pracy – podanie tych danych jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji; podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, a ich przetwarzanie przez Administratora wymaga uzyskania zgody, która stanowi podstawę prawną ich przetwarzania;

4) zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: ado@qdp.com.pl;

5) dane osobowe nie będą nikomu udostępniane; dane osobowe mogą być drodze umowy powierzane do przetwarzania podmiotom, z których usług korzysta Administrator w związku z ich przetwarzaniem (na podstawie art. 28 RODO), w szczególności dostawcom usług IT – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług;

6) dane nie będą przetwarzane w formie profilowania, żadne decyzje nie będą podejmowane automatycznie;

7) dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji oraz przez 6 miesięcy po jego zakończeniu; w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych – do czasu cofnięcia tej zgody, nie dłużej niż przez okres 5 lat;

8) ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO); przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: ado@qdp.com.pl,

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO.

10) Informacja o prawie wniesienia sprzeciwu:  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec (i w razie) przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora  – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją; wobec (i w razie) przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego – w dowolnym momencie. Może Pani/Pan wnieść sprzeciw przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: ado@qdp.com.pl