2018-03-23

Firma Quest przedstawiła wyniki badania[i], które pokazują w jaki sposób ciągły wzrost ilości danych, nowe technologie i zmieniające się obowiązki wpływają na rolę administratorów DBA i zarządzanie bazami danych w organizacjach.


Informacja i dane są uznawane za najcenniejsze aktywa organizacji, a administratorzy baz danych (DBA) zostali „strażnikami” tych aktywów. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez analityków Unisphere Research na zlecenie firmy Quest, administratorzy baz danych stają się kluczowymi osobami wpływającymi na infrastrukturę zarządzania danymi w przedsiębiorstwie. Ich obowiązki wciąż ewoluują, a wpływ na to mają widoczne już od dłuższego czasu główne trendy w technologii (np. chmura, automatyzacja, szybki wzrost danych), które wyznaczają kierunek zmian w administrowaniu bazami danych.

 

Wydajność to priorytet

Do niedawna zadania administratorów baz danych ograniczały się do zapewnienia, że dane są bezpiecznie, odpowiednio przechowywane i zarządzane. Administratorzy musieli zadbać o to, żeby bazy danych działały poprawnie i na optymalnych poziomach oraz były archiwizowane. A jeśli system z jakiegoś powodu uległ awarii, byli oni odpowiedzialni za odzyskiwanie danych. Nadal są to podstawowe zadania dla większości administratorów. Zdaniem 72% respondentów zarządzanie wydajnością bazy danych jest najważniejszym obowiązkiem administratorów DBA. W swoich działaniach koncentrują się oni na zapewnieniu dostępności, optymalizacji i dostrajaniu bazy danych. Do priorytetowych zadań zaliczają też dbałość o bezpieczeństwo.

 

Więcej danych

Szybki wzrost ilości danych przekłada się na konieczność zarządzania zarówno większą liczbą instancji baz danych, jak i szerszą gamą systemów zarządzania bazami danych. Administratorzy baz danych zarządzają większą liczbą danych i platform baz danych niż kiedykolwiek wcześniej. Około 90% ankietowanych odnotowało znaczny wzrost (od 25 do 50% w skali roku) ilości danych strukturalnych w lokalnych bazach danych. Organizacje zarządzają coraz większą ilością danych i obsługują ogromną liczbę instancji baz danych. Prawie 60% respondentów musi zarządzać ponad 100 TB uporządkowanych danych, a dane te są rozłożone na wiele instancji baz danych. W ponad 40% organizacji uruchomionych jest ponad 100 instancji baz danych, a 19% posiada ich więcej niż 500.

Aby zarządzać danymi firmy korzystają z wielu systemów bazodanowych. Badanie pokazuje, że Oracle i Microsoft SQL Server są liderami rynku w relacyjnych systemach zarządzania bazami danych (RDBMS). Respondenci wspomnieli również o korzystaniu z innych baz danych. Około 50% administratorów DBA twierdzi, że ich przedsiębiorstwa posiadają więcej niż jeden system zarządzania bazami danych, a nieco ponad jedna czwarta (26%) zarządza platformami od trzech do pięciu różnych dostawców.

 

Chmura

Zdaniem ankietowanych to właśnie technologia chmury będzie miała największy wpływ na administrowanie bazami danych w ciągu najbliższych trzech lat. Chmura jest coraz częściej jedną z integralnych części środowiska zarządzania danymi. Nieco mniej niż połowa respondentów już obsługuje przynajmniej niektóre bazy danych w chmurze. Spośród tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, tylko jedna trzecia w ogólne nie ma planów wykorzystania technologii cloud. Jako główne czynniki motywujące do przejścia do chmury wymienia się zwiększoną elastyczność (34% respondentów) i redukcję kosztów (30%).

 

NoSQL
W ciągu ostatnich trzech lat infrastruktura bazodanowa stała się bardziej złożona. Oprócz chmury, drugim ważnym czynnikiem, który to spowodował są nierelacyjne bazy danych, w tym bazy danych NoSQL. Organizacje coraz częściej posiadają heterogeniczne środowiska baz danych, potrzebując wielu platform bazodanowych do obsługi różnych aplikacji. Jak pokazują wyniki badania, platformy NoSQL stanowią mniejszy, ale ważny element infrastruktury zarządzania danymi w organizacjach. NoSQL jest ciągle nową technologią dla większości firm – 68% respondentów korzysta z platform NoSQL krócej niż dwa lata. Ilość danych zarządzanych przy użyciu platform NoSQL stale rośnie, choć może nie tak szybko, jak ilość danych zarządzanych przy użyciu RDBMS. Około jedna trzecia respondentów już obsługuje systemy zarządzania danymi NoSQL. Ponad jedna czwarta (27%) planuje w ciągu roku przenieść się do NoSQL w przypadku obsługi niektórych aplikacji. Nieco mniej niż połowa (44%) nie planuje używania NoSQL.

 

Automatyzacja
Zarówno chmura, jak i NoSQL stają się istotnymi elementami zarządzania danymi dla wielu organizacji. Technologie te często prowadzą do znacznych zmian w obowiązkach i funkcjach administratorów DBA. Według połowy ankietowanych w najbliższej przyszłości głównym wyzwaniem dla administratorów baz danych będzie przejście do chmury, a także zwiększona automatyzacja (41%). Automatyzacja jest również czynnikiem zmieniającym sposób, w jaki administratorzy DBA wykonują swoją pracę. Firmy takie, jak Quest, dostarczają narzędzia do uproszczenia i usprawnienia zarządzania bazami danych. Pozwalają one zautomatyzować zarządzanie bazą danych, skracają czas wykonywania rutynowych zadań administracyjnych i pozwalają na efektywne rozwiązywanie problemów, z którymi na co dzień muszą sobie radzić administratorzy baz danych.

 


[i] „DBAs FACE NEW CHALLENGES: TREND IN DATABASE ADMINISTRATION”, Unisphere Research, 12.2017W badaniu ankietowym przeprowadzonym przez Unisphere Research (oddział Information Today, Inc.) wzięli udział administratorzy baz danych i osoby odpowiedzialne za zarządzanie korporacyjną infrastrukturą zarządzania danymi, z czego 20% stanowili respondenci z firm zatrudniających ponad 5000 pracowników. Wyniki badania zostały opublikowane w raporcie „DBAs FACE NEW CHALLENGES: TREND IN DATABASE ADMINISTRATION”, 12.2017.