baner_zarzadzanie_bezpieczenstwem

Ważnym zadaniem działów bezpieczeństwa informatycznego jest nie tylko zapewnienie przestrzegania ustanowionej polityki bezpieczeństwa, a także stałe monitowanie i nadzór nad systemami oraz stały rozwój zabezpieczeń w środowisku zmieniających się wymogów biznesowych oraz stale pojawiających się nowych zagrożeń.

Dell Software oferuje sprawdzone rozwiązania, które

 • Umożliwiają dostęp do zasobów tylko i wyłącznie osobom uprawnionym
 • Oferują automatyzację zarządzania uprawnieniami i dostępami
 • Zapobieganiu nadużyciom związanym z dostępem i przetwarzaniem informacji
 • Zabezpieczają przez wyciekiem danych na zewnątrz
 • Wspierają proces tworzenia modelu bezpieczeństwa firmy
 • Zapewniają zgodność z przepisami, regulacjami i przyjętą polityką bezpieczeństwa


 

Ocena Stanu Systemów

Jest to możliwość pozyskania wiedzy niezbędnej do oceny bieżącego stanu funkcjonujących w organizacji systemów, w tym dostępów i uprawnień do zasobów oraz porównania go z oczekiwanym stanem docelowym, zgodnym z obowiązującymi regulacjami i przyjętymi politykami bezpieczeństwa oraz poprawę jakości zarządzania.


 

Ocena Stanu Active Directory

Wykorzystanie produktów Dell Software pozwala usprawnić kontrolę bezpieczeństwa, zarządzanie politykami, planowanie i inspekcję infrastruktury Windows, wykrywanie(?) i raportowanie środowiska Active Directory. Omawiane narzędzia pomagają skrócić czas reakcji na zaistniałe zdarzenia m.in. poprzez zastosowanie aktywnych raportów. Automatyczne gromadzenie danych oraz generowanie i dostarczanie raportów znacznie zwiększa wydajność pracy. Polecane rozwiązania to:

 • Enterprise Reporter
 • Inne? Security Explorer?


 

Ocena Środowiska Exchange & OCS / Lync

Oferujemy usprawnienie procesu audytu środowiska pocztowego poprzez udostępnienie raportów dostosowanych do obowiązujących regulacji oraz wewnętrznych raportów kontrolnych, a także zapewnienie odpowiedniego dostępu dla menedżerów, administratorów, obsługi prawnej i kadrowej. Rozwiązanie Dell umożliwia również wykorzystanie prostej w obsłudze konsoli graficznej w procesie zarządzania aspektami zapewnienia bezpieczeństwa takimi, jak np. kontrola dostępu w czasie rzeczywistym.

 • Unified Communications Command Suite


 

Ocena Środowiska SharePoint

Szczegółowa rozpoznanie środowiska SharePoint poprzez identyfikację wszystkich funkcjonujących w organizacji serwerów SharePoint i witryn – nawet tych, o których nie było wiadomo, że istnieją. Produkty Dell pozwalają szybko i kompleksowo odszukać użytkowników i prawa dostępu w środowisku, łącznie z uprawnieniami udzielonymi za pośrednictwem grup SharePoint lub Active Directory, a następnie zmodyfikować je z poziomu raportu wyników wyszukiwania.

 • Site Administrator for SharePoint


 

Audyt i Alertowanie

Rozwiązania Dell umożliwiają sprawne wykrywanie w czasie rzeczywistym istotnych zmian w kluczowych środowiskach, a także uruchamianie raportów śledczych w celu poprawy bezpieczeństwa organizacji i zapewnienia zgodności z regulacjami.


 

Audyt i Alertowanie Active Directory

Szybka reakcja na kwestie związane ze zgodnością z przyjętymi regulacjami możliwa jest dzięki wykorzystaniu rozwiązań narzędziowych dla Active Directory, które pozwalają na śledzenie, raportowanie i alterowanie wszelkich odstępstw. Dodatkowo umożliwiają znaczne zredukowanie kosztów IT poprzez automatyzację czynności zbierania danych o zdarzeniach i wyłączenie audytu natywnego, nadmiernie obciążającego serwery.

Do wykorzystania  dostępne są następujące produkty:

 • ChangeAuditor for Active Directory
 • ChangeAuditor for LDAP
 • ChangeAuditor for Logon Activity
 • ChangeAuditor for AD Queries
 • InTrust


 

Audyt i Alertowanie Windows File Server

Uproszczenie audytów dzięki możliwościom alarmowania w czasie rzeczywistym i raportowania śledczego, które określa „kto, co, kiedy, gdzie i dlaczego” w zakresie zmian na serwerach plików Windows.

 • ChangeAuditor for Windows File Servers
 • InTrust??
 • Mało jest o InTrust


 

Audyt i Alertowanie Exchange & OCS / Lync

Możliwości, jakie oferuje oprogramowanie Dell, to m.in.: proaktywny monitoring, audyt, raportowanie i powiadomienie o zmianach konfiguracji i praw dostępu Exchange (w tym krytycznych z punktu widzenia bezpieczeństwa zmian w grupach administracyjnych), politykach skrzynek, zmianach list dystrybucyjnych i dostępów do skrzynek pocztowych. Dodatkowo można także zoptymalizować przebieg audytów poprzez raporty – specyficzne dla poszczególnych norm i regulacji,  wewnętrzne raporty kontrolne oraz dzięki zapewnieniu odpowiedniego dostępu dla menedżerów, administratorów, obsługi prawnej i kadrowej.

 • ChangeAuditor for Exchange
 • Unified Communications Command Suite


 

Audyt i Alertowanie SharePoint

Proste wyszukiwanie użytkowników i ich praw dostępu, utrzymanie zgodności na poziomie użytkownika, zawartości i konfiguracji poprzez kontrolę aktywności użytkownika i modyfikacji zabezpieczeń w witrynach i zbiorach witryn oraz określenie „kto, co, kiedy, gdzie i dlaczego” wykonuje w środowisku SharePoint. Rozwiązania Dell usprawniają zadania audytu i minimalizują ryzyko wycieku lub utraty informacji biznesowych o krytycznym znaczeniu.

 • ChangeAuditor for SharePoint
 • Site Administrator for SharePoint???
 • Inne ChA? SQL Server? EMC/Network Storage?


 

Kontrola dostępu

Granularna delegacja uprawnień

Rozwiązania z pakietu Dell One wspierają zachowanie bezpieczeństwa i zgodność z regulacjami dzięki opartej na architekturze agentowej szczegółowej delegacji uprawnień administracyjnych w środowiskach Unix/Linux, Active Directory oraz wirtualnych desktopach. Ponadto serwer proxy Dell One zapewnia kontrolę komend wydawanych w różnorodnych systemach operacyjnych, w tym: Windows, Unix, Linuks i Mac oraz na innych urządzeniach. Dzięki rozwiązaniom Dell One organizacja może nadać administratorom i konsultantom uprawnienia niezbędne do wykonania ich pracy w szerokim spektrum systemów i aplikacji.

 • ActiveRoles Server
 • Authentication Services
 • Dell One Privilege Manager


 

Autoryzacja oparta na politykach

Dell One umożliwia organizacjom zarządzanie podwyższonymi uprawnieniami administracyjnymi w oparciu o polityki i członkostwo grup w Active Directory, z możliwością rozszerzenia na Unix/Linux przy wykorzystaniu dedykowanych polityk dla poszczególnych platform. Taka strategia eliminuje praktyki nadawania uprawnień ad-hoc.

 • ActiveRoles Server
 • Authentication Services
 • Dell One Privilege Manager


 

Uwierzytelnianie wielowarstwowe

Dzięki wielowarstwowemu uwierzytelnieniu Dell One zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa dostępu administratorów do środowiska. Dell One integruje się z Active Directory i rozwiązaniami do zarządzania rolami opartymi o AD, systemami nie-windowsowymi oraz innymi narzędziami do zarządzania podwyższonymi uprawnieniami na specyficznych platformach.

Defender

  


 

Zarządzanie Kontami Uprzywilejowanymi

Konta uprzywilejowa­ne (administracyjne, kontraktowe, „super-user”) – najpotężniejsze konta, które istnieją w organizacji i posiadają pełen dostęp do każdego rodzaju danych i usług. Niezarządzane i niekontrolowane mogą być źródłem znacznych strat spowodowanych wykradzeniem informacji, usunięciem danych czy zatrzymaniem usług, stając się częstym celem ataku, zarówno ze strony zewnętrznych intruzów, jak i pracowników.

Rozwiązania Dell Software z tego obszaru oferują możliwości zarządzania dostępem do kont super-użytkowników, jakimi są administratorzy i kontraktorzy, szczegółowego delegowania uprawnień, rejestrowania sesji i poleceń wpisywanych z klawiatury.

W rezultacie dzięki pełnemu audytowi i kontroli tych kont zwiększamy poziom bezpieczeństwa organizacji oraz dysponujemy narzędziami pozwalającymi zredukować ryzyko związane z profilowanymi atakami.

Adresujemy poniższe wymagania:

Sejf haseł – automatyzacja, kontrola i zarządzanie cyklem przydzielania dostępu do poświadczeń super użytkowników. Zatwierdzanie dostępów zgodne jest z ustalonymi regułami i procesami. Każdy dostęp do sejfu odnotowany jest w dziennikach. Pełna ochrona poświadczeń i kontrola dostępu.

 • Privileged Password Manager

Zarządzanie kontami uprzywilejowanymi – poszerzenie zarządzania dostępem i tożsamością o procesy zarządzania kontami uprzywilejowanymi. Możliwości certyfikacji dostępu do kont uprzywilejowanych, zaawansowane procesy odzwierciedlające potrzeby biznesowe. Pełna integracja z Identity Manager.

 • Privileged Password Manager
 • Dell One Identity Manager

Zarządzanie sesjami – większy poziom bezpieczeństwa i zgodność z regulacjami dzięki możliwości rejestrowania aktywności pracowników, kontraktorów i użytkowników z wysokim poziomem uprawnień. Pełne nagrywanie sesji wraz z możliwością odtwarzania nagrań, kontrolowania poleceń i rejestrowania poleceń wpisywanych z klawiatury.

 • Privileged Session Manager

Integracja z Active Directory – wykorzystanie jednorodnego modelu uwierzytelniania i autoryzacji dostępnego w Active Directory w środowiskach Unix, Linux, Mac. Dzięki Dell One Active Directory Bridge możemy wyeliminować lokalne i rozproszone punkty uwierzytelniania i autoryzowania dostępu. Jedno konto w AD umożliwia dostęp do każdej stacji i serwera Unix/Linux dzięki aktualnym poświadczeniom domenowym.

 • Privileged Access Suite for Unix

Delegowanie uprawnień Unix root – pozwala wdrożyć zasadę minimalnych uprawnień poprzez szczegółowe delegowanie uprawnień administratora Unix i Linux dla pracowników. Podwyższa poziom bezpieczeństwa i zabezpiecza przed wykorzystaniem zbędnych, a zarazem wysokich uprawnień.

 • Privileged Access Suite for Unix

Delegowanie administracyjnych uprawnień Windows – zarządzanie dostępem do kont w Active Directory, wdrożenie reguł kontrolujących realizację polityk bezpieczeństwa z jednoczesnym zachowaniem zasady minimalnych uprawnień. Pozwala znieść bariery administrowania domenami Active Directory, wszystkie operacje są w pełni audytowane.

 • ActiveRoles Server

Centralna administracja SUDO – zaawansowane rozwiązanie, które umożliwia centralne zarządzanie polityką SUDO. Uproszczenie zarządzania uprawnieniami użytkowników systemów LinuxUnix, bogate możliwości kontroli i audytu, włącznie z możliwością rejestrowania poleceń wykonywanych przez administratorów.

 • Privileged Access Suite for Unix

Wielowarstwowa autentykacja – wprowadzenie drugiego składnika uwierzytelniania, szczególnie w odniesieniu do administratorów i użytkowników uprzywilejowanych, udostępnia kolejną warstwę zabezpieczeń zwiększając bezpieczeństwo systemu.

 • Defender

Więcej informacji o produktach z grupy TPAM znajdziesz tutaj

Linki do stron producenta:


Zarządzanie Tożsamością

W grupie rozwiązań do zarządzania tożsamością znajdziemy przede wszystkim Dell One Identity Manager, flagowy produkt doceniony przez wielu ekspertów za innowacyjne rozwiązania i funkcjonalności związane z zarządzaniem tożsamością.

Identity Manager jest dojrzałą platformą, której główną zaletą jest biznesowe podejście do procesów nadawania i certyfikowania uprawnień pracowników. Dzięki niej możliwe jest dostarczenie narzędzia, które pomaga podjąć prawidłowe decyzje i jednocześnie znieść bariery technologiczne dla biznesu dzięki przeniesieniu odpowiedzialności za zarządzanie dostępem do danych i zasobów z departamentów IT na biznesowe osoby zarządzające, które jako jedyne w organizacji powinny posiadać pełną kontrolę nad kontami użytkowników.

Obsługiwane obszary funkcjonalne:

Kompleksowy Provisioning – automatyczne i nie wymagające kodowania tworzenie kont w systemach, zaawansowane możliwości dostosowania pozwalające na wyeliminowanie ograniczeń spotykanych w konkurencyjnych rozwiązaniach.

 • Identity Manager

Certyfikacja dostępu – znaczące usprawnienie okresowej certyfikacji uprawnień w przedsiębiorstwie, bogate możliwości budowania kampanii certyfikacyjnych ukierunkowanych na aktualne potrzeby biznesowe, dostarczenie właścicielom biznesowym kompletu informacji wymaganych do potwierdzenie uprawnień pracownika lub kontraktora.

 • Identity Manager
 • Identity Manager-Active Directory Edition
 • Identity Manager-Data Governance Edition

Cykl życia tożsamości – umożliwia realizację bardzo wielu różnych procesów związanych z cyklem życia tożsamości bez angażowania zasobów działów IT. Uprawnienia mogą być nadawane automatycznie na podstawie wartości atrybutów pracowników, lub można o nie wnioskować, a ich przyznanie warunkowane jest pozytywnym przejściem odpowiedniej ścieżki decyzyjnej.

 • Identity Manager
 • Identity Manager-Active Directory Edition
 • Identity Manager-Data Governance Edition

Zarządzanie kontami uprzywilejowanymi – dzięki integracji z Privileged Password Manager, także konta uprzywilejowane podlegają procesom wnioskowania i certyfikacji. W jednym miejscu mamy zgromadzone informacje o wszystkich uprawnieniach pracownika – również tych związanych z posiadaniem dostępu do kont uprzywilejowanych.

 • Privileged Password Manager

Dostęp do danych – kontrola, zarządzanie i przyznawanie dostępu do często najważniejszych aktywów jakimi są pliki dokumentów. Przekazanie kontroli do biznesowych właścicieli danych, a nie pracowników IT.

 • Identity Manager
 • Identity Manager-Data Governance Edition

Więcej informacji o produktach z grupy Dell One Identity Manager znajdziesz tutaj

Więcej informacji o Privileged Password Manager znajdziesz tutaj

Linki do stron producenta:


Zarządzanie Dostępem

Zarządzanie dostępem pracowników, czy grup pracowników jest często sporym wyzwaniem, przed którym stoją działy IT.

Aplikacje z rodziny Dell One Identity automatyzują tworzenie kont, przydzielanie uprawnień, upraszczają bieżącą administrację, unifikują konta i katalogi oraz pozwalają zredukować zadania związane z zarządzaniem hasłami.

Dzięki nim możemy usunąć ręczne procesy zarządzania dostępem, zastąpić wbudowane narzędzia, często posiadające różne ograniczenia oraz zwiększyć efektywność i bezpieczeństwo zarządzania uprawnieniami.

Obszary, w których możemy osiągnąć dodatkowe korzyści są następujące:

Single sign-on – zapewnia jednokrotne logowanie do różnych aplikacji, bez względu na technologię w których zostały utworzone. Obsługa pełnego zbioru funkcjonalności związanych z pojedynczym logowaniem, począwszy od synchronizacji haseł, poprzez federacje i obsługę jednokrotnego logowania dla aplikacji webowych.

 • Cloud Access Manager
 • Enterprise Single Sign-on
 • Privileged Access Suite for Unix

Bezpieczeństwo Active Directory – automatyczne kontrolowanie kont użytkowników i grup w najważniejszej strukturze środowiska informatycznego, czyli w Active Directory.

 • ActiveRoles Server

Zarządzanie hasłami – efektywne, bezpieczne i samoobsługowe zarządzanie hasłami, redukcja ryzyka związanego z wdrożeniem silnej polityki haseł. Pracownicy w każdej sytuacji mogą odzyskać zapomniane hasła, bez pomocy pracowników działów pomocy technicznej.

 • Password Manager
 • Defender
 • Privileged Access Suite for Unix

Konsolidacja i migracja tożsamości – uproszczenie oraz konsolidacja różnych środowisk i zbiorów tożsamości. Procesy migracji są łatwiejsze do realizacji, a rozwiązania Dell One pozwalają całość zarządzania oprzeć na środowisku Active Directory.

 • Privileged Access Suite for Unix
 • Virtual Directory Server

Konsolidacja i restrukturyzacja Active Directory – migracja, konsolidacja i przebudowa Active Directory to często kolejne etapy projektów zarządzania tożsamością. Dzięki metodologii ZeroIMPACT, którą znajdziemy w rozwiązaniach Dell One przygotowanie i realizacja tych zadań staje się szybka i pewna.

 • Enterprise Reporter
 • Migration Manager for Active Directory

Dostęp do aplikacji webowych – zabezpiecza i umożliwia sprawne zarządzanie dostępem do aplikacji webowych, komercyjnych, tworzonych na zamówienie, dostępnych jako usługa, dostępnych z zewnątrz jak i z wewnątrz organizacji. Kontrola dostępu pracowników i kontraktorów do wewnętrznych zasobów.

 • Cloud Access Manager

Więcej informacji o produktach z grupy ActiveRoles Server znajdziesz tutaj

Więcej informacji o Password Manager znajdziesz tutaj

Linki do stron producenta:

 

Zgodność z Regulacjami: Compliance Suite, ER – brakuje

Podstrony dla głównych produktów zawierające: zrzuty ekranów PN, opisy produktów (z ulotek??) PN, case study MZ, ulotki MZ, opracowania MZ

InTrust,

Change Auditor,

ActiveRoles – gotowe/aktualizacja

Dell One/TPAM – gotowe/aktualizacja