Informacja w przedmiocie przetwarzania danych osobowych przez QDP Sp. o.o.:

Za pośrednictwem strony www.qdp.com.pl zbierane są dane osobowe użytkowników strony, np. poprzez formularze zgłoszeniowe na organizowane szkolenia, konferencji, czy inne wydarzenia. Kontaktując się z nami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, możecie Państwo zostać poproszeni o podanie swoich danych osobowych lub sami podacie nam swoje dane osobowe, np. aplikując o pracę w QDP Sp. z o.o. Państwa dane osobowe przetwarzane są także przy okazji przedstawiania ofert, realizacji zamówień, itd. Prosimy zatem o zapoznanie się z poniższymi Informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez QDP Sp. z o.o.:

 

Administrator

Administratorem danych osobowych jest QDP Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 104, 53-111 Wrocław, NIP: 8942788535, ado@qdp.com.pl (dalej „Administrator”).

 

QDP Sp. z o.o. jako podmiot przetwarzający

W przypadkach, kiedy QDP Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w celu wykonania usługi nie na rzecz podmiotu tych danych, ale na rzecz administratora, który dane takie przekazał, przetwarza je jako tzw. podmiot przetwarzający, i nie staje się ich Administratorem. Z taką sytuacją spotkacie się Państwo, np. kiedy będziecie uczestniczyć w szkoleniu organizowanym przez  QDP Sp. z o.o., na które zgłosił Was pracodawca i przekazał Wasze dane na rzecz  QDP Sp. z o.o. jedynie na potrzeby wykonania usługi – przeprowadzenia szkolenia. Wszelkie zamieszczone poniżej informacje dotyczą natomiast sytuacji, kiedy QDP Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe jako ich Administrator.

 

Podstawa prawna  i cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celu:

 • zawarcia i wykonywania umowy/realizacji usługi (sprzedaż oprogramowania, usługi wdrożeniowe, szkolenia, webinaria, konferencje oraz inne usługi świadczone przez Administratora) – podstawą przetwarzania danych jest w tym wypadku właśnie zawarta umowa (poprzez złożenie zamówienia, dokonanie zgłoszenia na szkolenie/konferencję, itd.);
 • zawarcie i wykonanie umowy – w sytuacji, kiedy to Administrator kupuje towary/korzysta z usług świadczonych przez osoby fizyczne;
 • podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, np. w celu przygotowania oferty;
 • na potrzeby komunikacji w sprawach związanych z realizacją usługi – podstawą przetwarzania danych jest w tym wypadku  konieczność realizacji celów wynikających z uzasadnionych interesów administratora;
 • udzielenia odwiedzi na przesłane zapytanie – kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu innym niż zawarcie umowy, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas podanych danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie;
 • w celu prowadzenia rekrutacji – podstawą przetwarzania danych kandydatów do pracy są przepisy kodeksu pracy;
 • marketingu usług własnych Administratora – podstawą przetwarzania danych jest w tym wypadku konieczność realizacji celów wynikających z uzasadnionych interesów administratora;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – podstawą przetwarzania danych jest w tym wypadku konieczność realizacji celów wynikających z uzasadnionych interesów administratora;
 • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. wystawienia faktury) – podstawą przetwarzania są w takim wypadku konkretne przepis prawa, np. przepisy ustawy o podatku od towarów i usług stanowiące o obowiązku wystawienia faktury,
 • na podstawie zgody – w celu wskazanym w treści udzielanej zgody.

 

Zgoda na przetwarzanie danych

W sytuacjach wskazanych powyżej, tj. w oparciu o wyszczególnione podstawy prawne, i we wskazanych celach, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe bez konieczności uzyskiwania zgody. Chcąc wykorzystać dane w innych celach, np. w celu przesyłania Państwu ofert handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, musimy poprosić Państwa o zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie zgody jest zawsze dobrowolne, a w razie jej udzielenia – dane osobowe przetwarzane będą jednie w celu wskazanym w treści zgody. W przypadku usług nieodpłatnych, udzielenie zgody może być warunkiem skorzystania z usługi (np. wzięcia udziału w konferencji, czy w webinarium). Każdorazowo na etapie odbierania zgody, Administrator informuje o ewentualnym skutku braku wyrażenia zgody. Zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem. Zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację na adres mailowy: ado@qdp.com.pl

 

Na podstawie Państwa zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane w szczególności w następujących celach:

 1. marketing usług własnych Administratora w przyszłości, tj. po zakończeniu świadczenia usługi,
 2. przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 3. udostępnienie danych osobowych na rzecz partnerów biznesowych Administratora,
 4. w procesie rekrutacji – przetwarzanie danych osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza zakres danych wskazany w art. 221 1 kodeksu pracy,
 5. realizacja przyszłych procesów rekrutacyjnych.

 

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy/skorzystania z usługi, wzięcia udziału w procesie rekrutacji, udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, otrzymania oferty, czy też otrzymania faktury. Administrator oznacza stosownie dane – jako dobrowolne lub wymagane – na etapie ich zbierania.

W przypadkach wskazanych powyżej w niniejszej informacji, w których podstawą przetwarzania danych jest konieczność wypełnienia przez Administratora ciążącego na nim obowiązku prawnego, podanie danych osobowych regulowane jest przez przepisy nakładające na Administratora dany obowiązek.

 

Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Co do zasady, dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi oraz po jej zakończeniu – przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktury) – zgodny z przepisami prawa.

 

Jednak w niektórych przypadkach, będziemy przechowywać dane krócej:

 • w przypadku przetwarzania danych jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie – dane będą usuwane (wraz z korespondencją mailową) po upływie 5 lat od udzielenia odpowiedzi na pytanie/ostatniego kontaktu z pytającym;
 • w przypadku przetwarzania danych w procesie rekrutacji – dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji oraz przez 6 miesięcy po jego zakończeniu; w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych – do czasu cofnięcia tej zgody, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody – dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.

 

Czy przekazujemy Państwa dane innym podmiotom?

Co do zasady, nie przekazujemy Państwa danych osobowych żadnych podmiotom trzecim. Dane możemy przekazywać naszym partnerom biznesowym – podmiotom dostarczającym oprogramowanie/licencje/usługi, które oferujemy Państwu jako dystrybutor – w celu wykonania umowy łączącej nas z klientem. Dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom wskazanym w treści wyrażonej zgody na udostępnienie danych. Dane mogą być przekazywane do państw członkowskich Unii Europejskiej i/lub państw trzecich, uznanych przez Komisję Europejską za państwa posiadające wystarczający poziom ochrony danych osobowych. Państwa dane będziemy powierzać do przetwarzania także podmiotom, z których usług korzystamy w związku z ich przetwarzaniem, w szczególności dostawcom usług IT, usług księgowych  – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

 

Profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, również w formie profilowania.

 

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Macie Państwo prawo: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO). Przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: ado@qdp.com.pl

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie, iż przetwarzanie dotyczących Was danych osobowych narusza przepisy RODO.

Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora  – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją; wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego – w dowolnym momencie.  Sprzeciw można wnieść przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: ado@qdp.com.pl